dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o nájmu bytu

16.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1
Vzor – Smlouva o nájmu bytu

Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman

Smlouva o nájmu bytu
uzavřená dle ustanovení § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi:

panem ...............,

narozeným ...............,

trvale bytem ...............,

e-mail ............... a telefonní číslo ...............,

číslo bankovního účtu ...............,

(dále také jen "Pronajímatel")

a

panem ...............,

narozeným ...............,

trvale bytem ...............,

e-mail ............... a telefonní číslo ...............,

číslo bankovního účtu ...............,

(dále také jen "Nájemce")

(Nájemce a Pronajímatel jsou pro účely této smlouvy společně označováni jako "Smluvní strany")

I.
Předmět nájmu

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. ............... o dispozici ............... s přísl. a o celkové výměře ......... m2, sestávající z ..............., nacházející se v ...............nadzemním podlaží domu č. p. ............... stojícím na pozemku parc. č. ............... v k. ú. ..............., obec ..............., část obce ..............., na adrese ..............., a to včetně jejího vybavení (dále jen "Byt"). Plán Bytu spolu se soupisem vybavení je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

1.2 Stav Bytu a jeho vybavení včetně stavu měřičů energií je uveden v předávacím protokolu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Smluvním stranám současně bylo umožněno pořídit si fotodokumentaci stavu Bytu při jeho předání.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Pronajímatel touto smlouvou přenechává Nájemci za účelem zajištění jeho bytových potřeb do dočasného užívání Byt uvedený v odst. 1.1 této smlouvy včetně vybavení, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě. Nájem sjednaný touto smlouvou se sjednává na dobu určitou v trvání jednoho roku, a to ode dne ................ do ................ . Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2285 NOZ ohledně automatického prodloužení nájmu, kdy se nájem užíváním Bytu ze strany nájemce po skončení nájemního vztahu automaticky neprodlužuje.

2.1 Nájemce se zavazuje od Pronajímatele Byt převzít a užívat dle podmínek stanovených touto smlouvou, především pak platit Pronajímateli za užívání Bytu nájemné sjednané v této smlouvě. Spolu s Bytem má nájemce právo spoluužívat společné prostory domu a sklep.

III.
Nájemné a služby spojené s užíváním bytu

3.1 Nájemce se zavazuje platit za užívání Bytu měsíční nájemné ve výši ............... Kč (slovy: ............... korun českých), a to nejpozději k 15. dni měsíce, ve kterém je Byt užíván. Nájemce se zavazuje hradit nájemné převodem na bankovní účet Pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebo po předchozí domluvě osobně k rukám Pronajímatele oproti potvrzení o zaplacení.

3.2 Nájemce se zavazuje společně s nájemným platit Pronajímateli měsíční zálohy na služby a plnění spojené s užíváním Bytu (vodné, stočné, osvětlení společných prostor. ..............., ...............) ve výši ............... Kč (slovy: ............... korun českých), a to společně s nájemným v termínu a způsobem uvedeným v odst. 3.1 této smlouvy. Nájemce se zavazuje zajistit následující služby na vlastní náklad: ..............., ............... .

3.3 Pronajímatel je povinen provést jedenkrát ročně vyúčtování záloh na poskytnuté služby a plnění spojené s užíváním Bytu, a to způsobem uvedeným v občanském zákoníku a zvláštních právních předpisech. Pronajímatel se zavazuje případný přeplatek na zálohách na poskytnuté služby a plnění spojené s užíváním Bytu zaplatit Nájemci nejpozději do 15 dnů

Nahrávám...
Nahrávám...