dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor insolvenčního návrhu podaného dlužníkem

23.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3
Vzor insolvenčního návrhu podaného dlužníkem

Mgr. Tomáš Braun

VZOR KE STAŽENÍ

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

(adresováno insolvenčnímu soudu)

Věc: Insolvenční návrh dlužníka

Navrhovatel (dlužník): Petr Neopatrný, nar. ......., bytem v Praze 6, ..........................,

(Označení dlužníka dle § 103 odst. 1 IZ – fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm, jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem a stát (je-li dlužníkem), musí být označen příslušnou organizační složkou státu (např. ministerstvem), která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.)

I.

Dlužník jako fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona s IČO ... provozoval od roku 2010 podnik na výrobu potravin. V průběhu roku 2014 vlivem konkurence, rostoucích cen energií a ostatních materiálových vstupů začalo postupně docházet k útlumu podnikání, snižování odbytu a k hospodářským ztrátám. V únoru roku 2015 se ekonomická situace podniku zhoršila natolik, že dlužník fakticky ukončil své podnikání. Na jeho žádost mu bylo v březnu 2015 přerušeno jeho živnostenské oprávnění poté, co zastavil výrobu potravin, ukončil dodavatelské smlouvy s odběrateli a nemá již ani žádné zaměstnance, když s nimi z organizačních důvodů dohodou ukončil pracovní poměry. Od 1. 4. 2015 dlužník nastoupil do pracovního poměru u X, a. s., kde pracuje dodnes. Popsané okolnosti vedly k tomu, že se dlužník ocitl v platební neschopnosti dle § 3 odst. 1 IZ, když má závazky v celkové výši 700.000 Kč splatné déle než 30 dnů, resp. déle než 3 měsíce, které z důvodu nedostatku finančních prostředků není schopen uhradit.

Dlužník dluží dvěma zaměstnancům mzdu za měsíc únor 2015 a odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku (konkrétně dluží A. B., bytem ..., mzdu ve výši 20.000 Kč a odstupné ve výši 40.000 Kč, a C. D., bytem ..., mzdu ve výši 25.000 Kč a odstupné ve výši 50.000 Kč), přičemž již od ledna 2015 je v prodlení také s placením svých závazků vůči některým dodavatelům (konkrétně vůči E. F., s. r. o., se sídlem ..., IČ ..., jíž neuhradil fakturu za dodané zboží ve výši 300.000 Kč splatnou dne 15. 1. 2015 a vůči P. E., a. s., se sídlem ..., IČ ..., jíž neuhradil fakturu za dodávku elektřiny ve výši 50.000 Kč splatnou dne 25. 1. 2015), s placením daně z přidané hodnoty ve výši 15 000 Kč za zdaňovací období leden 2015 vůči Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu – Územnímu pracovišti pro Prahu 6, se sídlem ..., a neuhradil půjčku splatnou k 30. 6. 2015 ve výši 200.000 Kč, již mu poskytl Jan Rychlý, bytem ...

Finanční majetek dlužníka představuje zůstatek na jeho

Nahrávám...
Nahrávám...