dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva na pozemek, jehož součástí je stavba

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.2
Vzor – Kupní smlouva na pozemek, jehož součástí je stavba

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Pavel Novák

nar. 12. 2. 1967

bytem Brdičkova 1256, Praha 13, PSČ 155 00

(dále jako "prodávající")

a

manželé

Ing. Tomáš Novotný

nar. 21. 1. 1972

bytem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

a

Petra Novotná

nar. 13. 6. 1974

bytem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

(oba dále jen jako "kupující")

(kupující a prodávající dále také společně jako "Strany", a každý z nich samostatně jako "Strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník") a § 2079 a násl. NOZ tuto

kupní smlouvu

(dále jen "Smlouva")

I.
Preambule

1.1 Prodávající je vlastníkem pozemku parc. č. 225/12, jehož součástí je budova čp. 2294, nacházejícího se v katastrálním území Hostivice, obec Hostivice, a zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na listu vlastnictví ("LV") č. 1220 (dále také jen "předmět koupě"). Výpis z LV č. 1220 je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy.

1.2 Kupující mají zájem předmět koupě nabýt do svého výlučného vlastnictví – společného jmění manželů za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.3 S ohledem na uvedené skutečnosti se Strany dohodly na uzavření této Smlouvy, na základě které se prodávající zaváže odevzdat kupujícím předmět koupě a umožní jim nabýt vlastnického práva k němu, a kupující se zaváží, že předmět koupě převezmou a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.
Převod vlastnického práva k předmětu koupě

2.1 Prodávající převádí touto Smlouvou kupujícím vlastnické právo k předmětu koupě a kupující tento předmět koupě do svého společného jmění manželů přijímají, a zavazují se zaplatit prodávajícímu za předmět koupě kupní cenu sjednanou v článku III. této Smlouvy.

III.
Prohlášení Stran

3.1 Prodávající prohlašuje, že:

 • je výlučným vlastníkem předmětu koupě, a je oprávněn s předmětem koupě disponovat ve smyslu této Smlouvy;

 • součástí předmětu koupě (převáděného pozemku) je stavba čp. 2294 (rodinný dům);

 • k předmětu koupě nebylo zřízeno a nevzniklo právo stavby;

 • k uzavření této Smlouvy se nevyžaduje souhlas manželky prodávajícího, neboť předmět koupě je ve výlučném vlastnictví prodávajícího a není součástí společného jmění manželů;

 • na předmětu koupě neváznou žádná práva třetích osob, zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, či jiné závady a neváží se k němu žádné nájemní vztahy;

 • neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně předmětu koupě dle této Smlouvy zakládaly vlastnická práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně předmětu koupě podány žádné návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto;

 • ohledně předmětu koupě není vedeno žádné řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, ani jiné soudní, rozhodčí, exekuční nebo správní řízení.

3.2 Prodávající dále prohlašuje, že:

 • nemá žádné daňové ani jiné dluhy vůči finančním či jiným orgánům státní správy, z důvodu jejichž existence by mohlo být zřízeno zástavní právo k předmětu koupě na základě zákona;

 • proti němu nebyl nařízen či podán návrh na nařízení výkonu soudního nebo správního rozhodnutí či exekuce;

 • na jeho majetek ke dni uzavření této Smlouvy nebyl prohlášen konkurs, a  insolvenční soud nevydal rozhodnutí o zjištění úpadku či hrozícího úpadku;

 • předmět koupě nebyl vložen do základního kapitálu obchodní společnosti či družstva;

 • jeho dispoziční právo k předmětu koupě není nijak omezeno zákonem, soudním či správním rozhodnutím ani smluvně;

 • s předmětem koupě nenaložil způsobem, který by bránil naplnění účelu této Smlouvy.

3.3 Kupující prohlašují, že si předmět koupě prohlédli, a že jej do svého vlastnictví (společného jmění manželů) včetně veškerých součástí a příslušenství bez výhrad přijímají.

3.4 Kupující nepřejímají jakékoliv závady váznoucí na předmětu koupě, s výjimkou těch, které jsou zapsány v katastru nemovitostí ke dni uzavření této Smlouvy, nebo těch, které jsou uvedeny v této Smlouvě. Strany prohlašují, že jim jiné závady na předmětu koupě nejsou známy.

3.5 Prodávající se zavazuje, že ohledně předmětu koupě nebude do doby podání návrhu na zápis vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí dle této Smlouvy činit žádná právní jednání ani faktické úkony, kterými by předmět koupě omezoval, zatěžoval nebo fakticky poškozoval. Poruší-li prodávající jakoukoliv shora uvedenou povinnost, zavazuje se uhradit kupujícím smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Tím není dotčen nárok kupujících na náhradu vzniklé škody.

IV.
Kupní cena a způsob její úhrady

4.1 Strany se dohodly na kupní ceně za předmět koupě v celkové výši 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) (dále jako "kupní cena").

4.2 Strany potvrzují, že kupující uhradili kupní cenu v plné výši formou zálohy před uzavřením této Smlouvy, a to na účet advokátní úschovy advokátky JUDr. Michaely Robátkové, se sídlem Soukupova 12, Praha 3 (dále jen "Advokátka"). Advokátka vyplatí kupní cenu v plné výši prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů poté, co jí bude předložen originál nebo ověřená kopie výpisu z příslušného listu vlastnictví vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, pro katastrální území Hostivice, v němž budou jako vlastníci předmětu koupě v části A uvedeni kupující, přičemž vlastnické právo kupujících nebude omezeno žádnými právy třetích stran či jinak zatíženo, vyjma případného zástavního práva zřízeného z důvodu na straně kupujících (např. za účelem zajištění úhrady kupní ceny). Ohledně podmínek výplaty z advokátní úschovy Strany

Nahrávám...
Nahrávám...