dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.8
Vzor – Dohoda o srážkách ze mzdy

JUDr. Petra Kejvalová

Lukáš Soukup

r. č.: 610502/5544

trvale bytem: Krátká 252/6, Praha 5, PSČ 150 00

(dále jen jako "Dlužník")

a

Patrik Skořepa

r. č.: 730203/3535

trvale bytem: Soukenická 376/26, Praha 6, PSČ 160 00

(dále jen jako "Věřitel")

(Dlužník a Věřitel společně dále jen jako "Smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") tuto

dohodu o srážkách ze mzdy

(dále jen "Dohoda")

I.
Předmět dohody

1.1 Věřitel a Dlužník uzavřeli dne 15. 6. 2019 smlouvu o zápůjčce (dále jen "Smlouva o zápůjčce"), na základě které Věřitel jakožto zapůjčitel poskytl Dlužníku jakožto vydlužiteli finanční prostředky ve výši 53 000 Kč (slovy: padesát tři tisíc korun českých). Dlužník se zavázal zapůjčené finanční prostředky vrátit do 30. 6. 2019, avšak ke dni podpisu této Dohody neuhradil Věřiteli z dlužné částky ničeho.

1.2 Smluvní strany sjednávají, že předmětem této Dohody je zajištění úhrady částky ve výši 53 000 Kč ze shora uvedené Smlouvy o zápůjčce prostřednictvím srážek ze mzdy u zaměstnavatele Dlužníka specifikovaného v článku II této Dohody s tím, že Smluvní strany sjednávají výši pravidelné měsíční srážky ze mzdy Dlužníka na částku 3 500 Kč.

II.
Zaměstnavatel dlužníka

2.1 Dlužník je zaměstnán u pana Jaromíra Vaška, IČO 353 22 565, místem podnikání Rovná 356, 140 00 Praha 4, jako pomocný dělník, a to na základě pracovní smlouvy ze dne 5. 5. 2016. Výše čisté mzdy Dlužníka

Nahrávám...
Nahrávám...