dnes je 25.7.2024

Input:

Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.3
Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

JUDr. Jolana Maršíková

Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

/Podle právní úpravy účinné od 1.6.2019/

X.Y

(řádné označení adresáta – věřitele dle § 103 odst. 1 IZ, u procesně zastoupeného věřitele též označení jeho zástupce, jemuž bude vyrozumění doručeno)

Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka .............................. (řádné označení dlužníka, popř. dlužníků manželů při společném oddlužení) vedeného u .............................. (označení insolvenčního soudu) pod sp. zn. .............................., ve kterém bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o povolení oddlužení usnesením čj. ................. ze dne ................. (jestliže o úpadku a o povolení oddlužení konkursu bylo rozhodnuto odlišnými usneseními, nutno specifikovat každé zvlášť), Vám podepsaný ustanovený insolvenční správce tímto sděluje, že (výběr podle situace)

- při přezkumném jednání konaném dne........, kterého jste se nezúčastnil,

- při osobním jednání insolvenčního správce s dlužníkem podle § 410 odst. 2 IZ konaném dne ........

byla jako nevykonatelná přezkoumána a popřena tato Vaše přihlášená pohledávka:

pohledávka uplatněná přihláškou ze dne ... evidovanou pod .............. (uvést označení přihlášky P1, P2 atd.)

 • - výše přihlášené pohledávky: ..............,
 • - důvod pohledávky uvedený v přihlášce: ..............................,
 • - uplatněné právo na uspokojení ze zajištění: .............................. (jeho specifikace; v případě pohledávky, u které je dle § § 166 věty druhé IZ uplatněno právo na uspokojení pouze ze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty a která tak nesměřuje vůči dlužníku, je třeba uvést v rámci výše a důvodu pohledávky i příslušnou třetí osobu, vůči které pohledávka s uplatněným zajištěním směřuje).

/V případě vícerých popřených přihlášených samostatných pohledávek je třeba každou z nich takto jednotlivě specifikovat, i kdyby byly uplatněny jednou přihláškou – například jako P1, P2, nebo P1/1, P1/2 atd.; i jednotlivé druhy příslušenství pohledávky jsou samostatně přezkoumávaným nárokem/

Pohledávka (v případě vícerých popřených pohledávek uvést č. pohledávky) byla popřena (výběr podle situace):

 • insolvenčním správcem (výběr podle stanoviska správce)

  • - zcela co do pravosti, neboť má za to, že pohledávka: nevznikla – již zcela zanikla – je promlčena (výběr podle důvodu popření),
  • - co do výše .............. (uvést popřenou část), neboť má za to, že pohledávka existuje pouze ve výši .............. (uvést výši správcem uznané částky a důvody popření zbytku),
  • - co do pořadí, neboť popřel uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, a to v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše), z důvodu .............................. (uvést důvody popření a to, jaké jiné pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce – zcela nebo zčásti - přísluší),
  • - co do pořadí, neboť má za to, že pohledávka je v celém rozsahu – do určité výše (výběr) pohledávkou podřízenou z důvodu......................(§ 172 odst. 1 nebo 2 IZ);
 • dlužníkem (výběr podle stanoviska dlužníka)

  • - zcela co do pravosti, neboť má za to, že pohledávka: nevznikla – již zcela zanikla – je promlčena (výběr podle důvodu popření),
  • - co do výše .............. (uvést popřenou část), neboť má za to, že pohledávka existuje pouze ve výši .............. (uvést výši dlužníkem uznané částky a důvody popření zbytku),
  • - co do pořadí, neboť popřel uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, a to v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše), z důvodu .............................. (uvést důvody popření a to, jaké jiné pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce – zcela nebo zčásti - přísluší).
  • - co do pořadí, neboť má za to, že pohledávka je v celém rozsahu – do určité výše (výběr) pohledávkou podřízenou z důvodu...................... (§ 172 odst. 1 nebo 2 IZ).

Poučení:

Dlužníkovo

Nahrávám...
Nahrávám...