dnes je 28.9.2023

Input:

Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.3
Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

JUDr. Jolana Maršíková

Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

/Podle právní úpravy účinné od 1.6.2019/

X.Y

(řádné označení adresáta – věřitele dle § 103 odst. 1 IZ, u procesně zastoupeného věřitele též označení jeho zástupce, jemuž bude vyrozumění doručeno)

Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka ………………………… (řádné označení dlužníka, popř. dlužníků manželů při společném oddlužení) vedeného u ………………………… (označení insolvenčního soudu) pod sp. zn. …………………………, ve kterém bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o povolení oddlužení usnesením čj. …..………… ze dne …..………… (jestliže o úpadku a o povolení oddlužení konkursu bylo rozhodnuto odlišnými usneseními, nutno specifikovat každé zvlášť), Vám podepsaný ustanovený insolvenční správce tímto sděluje, že (výběr podle situace)

- při přezkumném jednání konaném dne…..…, kterého jste se nezúčastnil,

- při osobním jednání insolvenčního správce s dlužníkem podle § 410 odst. 2 IZ konaném dne ……..

byla jako nevykonatelná přezkoumána a popřena tato Vaše přihlášená pohledávka:

pohledávka uplatněná přihláškou ze dne … evidovanou pod …..……… (uvést označení přihlášky P1, P2 atd.)

 • - výše přihlášené pohledávky: …..………,
 • - důvod pohledávky uvedený v přihlášce: …………………………,
 • - uplatněné právo na uspokojení ze zajištění: ………………………… (jeho specifikace; v případě pohledávky, u které je dle § § 166 věty druhé IZ uplatněno právo na uspokojení pouze ze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty a která tak nesměřuje vůči dlužníku, je třeba uvést v rámci výše a důvodu pohledávky i příslušnou třetí osobu, vůči které pohledávka s uplatněným zajištěním směřuje).

/V případě vícerých popřených přihlášených samostatných pohledávek je třeba každou z nich takto jednotlivě specifikovat, i kdyby byly uplatněny jednou přihláškou – například jako P1, P2, nebo P1/1, P1/2 atd.; i jednotlivé druhy příslušenství pohledávky jsou samostatně přezkoumávaným nárokem/

Pohledávka (v případě vícerých popřených pohledávek uvést č. pohledávky) byla popřena (výběr podle situace):

 • insolvenčním správcem (výběr podle stanoviska správce)

  • - zcela co do pravosti, neboť má za to, že pohledávka: nevznikla – již zcela zanikla – je promlčena (výběr podle důvodu popření),
  • - co do výše …..……… (uvést popřenou část), neboť má za to, že pohledávka existuje pouze ve výši …..……… (uvést výši správcem uznané částky a důvody popření zbytku),
  • - co do pořadí, neboť popřel uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, a to v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše), z důvodu ………………………… (uvést důvody popření a to, jaké jiné pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce – zcela nebo zčásti - přísluší),
  • - co do pořadí, neboť má za to, že pohledávka je v celém rozsahu – do určité výše (výběr) pohledávkou podřízenou z důvodu………………….(§ 172 odst. 1 nebo 2 IZ);
 • dlužníkem (výběr podle stanoviska dlužníka)

  • - zcela co do pravosti, neboť má za to, že pohledávka: nevznikla – již zcela zanikla – je promlčena (výběr podle důvodu popření),
  • - co do výše …..……… (uvést popřenou část), neboť má za to, že pohledávka existuje pouze ve výši …..……… (uvést výši dlužníkem uznané částky a důvody popření zbytku),
  • - co do pořadí, neboť popřel uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, a to v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše), z důvodu ………………………… (uvést důvody popření a to, jaké jiné pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce – zcela nebo zčásti - přísluší).
  • - co do pořadí, neboť má za to, že pohledávka je v celém rozsahu – do určité výše (výběr) pohledávkou podřízenou z důvodu…………………. (§ 172 odst. 1 nebo 2 IZ).

Poučení:

Dlužníkovo popření pohledávky má za trvání účinků schválení oddlužení – od nastolení účinků rozhodnutí o schválení oddlužení (tedy od zveřejnění takového rozhodnutí v insolvenčním rejstříku) - tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem.

(Uvést jen v případě popření učiněného také nebo pouze dlužníkem)

Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky.

Popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění ohledně zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníkovi uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 první část věty druhé IZ),

Nahrávám...
Nahrávám...