dnes je 25.7.2024

Input:

29/2023 Sb., Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

č. 29/2023 Sb., Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2023
o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Vláda nařizuje podle § 1820 odst. 1 písm. i) a § 1820 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 374/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele a náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od těchto smluv.
§ 2
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 29/2023 Sb.
Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formulář pro odstoupení od těchto smluv
a)  Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory
 
Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 [1] dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 [1] dnů ode dne následujícího po dni [2]
Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným [3] (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. [4]
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Nahrávám...
Nahrávám...