dnes je 19.9.2020

Input:

Vzor - Exekuční návrh

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.2
Vzor – Exekuční návrh

JUDr. Petra Kejvalová

Exekutorský úřad ……

Soudní exekutor

…………………..

………………..

………………………….

_________________________

V Praze dne ……………………

Oprávněná:

Jana Nováková

nar.:…………….

bytem:………………….

Povinný:

Petr Horák

nar. …………………

trvale bytem: ………………………….

Exekuční návrh
podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

DVOJMO

Přílohy:

  • dle textu

I.

1.1 Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne …..č. j. ………………byla žalovanému, zde povinnému, uložena povinnost uhradit žalobci, zde oprávněné, částku ve výši 50 000 Kč, úrok z prodlení v zákonné výši 8,05 % p. a. z částky 50 000 Kč jdoucí ode dne 1. 5. 2019 do zaplacení, a dále náhradu nákladů řízení ve výši 10 000 Kč, a to vše do tří dnů ode dne právní moci rozsudku.

Pozn. Do článku I uvést přesně vymáhanou povinnost dle výroků rozsudku.

Důkaz:

  • originál Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 č. j. …………. s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti

II.

2.1 Povinný svoji shora uvedenou povinnost dle pravomocného rozsudku nesplnil, a to ani částečně.

2.2 Oprávněná povinného vyzvala přípisem ze dne ………….. k úhradě dlužné částky. Povinný však i přesto neuhradil ničeho.

Důkaz:

  • kopie výzvy k úhradě dlužné částky ze dne ………. s dodejkou.

III.

3.1 Na základě výše uvedeného podává oprávněná tento exekuční návrh a navrhuje, aby soud pověřil provedením exekuce k vymožení pohledávky podle exekučního titulu soudního exekutora …….., Exekutorský úřad ……., se sídlem …………………..

IV.

4.1 Oprávněná zároveň prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.

V.

5.1 Oprávněná na základě výše uvedeného navrhuje, aby Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl takto:

Soud pověřuje vedením